Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov platia medzi vami, používateľom tejto webovej stránky a spoločnosťou Swissgetaway, vlastníkom a poskytovateľom tejto webovej stránky. Spoločnosť Swissgetaway berie ochranu vašich údajov veľmi vážne. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na naše použitie akýchkoľvek a všetkých údajov, ktoré zhromaždíme alebo ktoré poskytnete vy v súvislosti s vašim používaním webových stránok.

Tieto zásady ochrany osobných údajov by ste si mali prečítať spolu s našimi Podmienkami a podmienkami, ktoré nájdete na adrese: www.swissgetaway.com/terms-and-conditions.

Prečítajte si pozorne tieto pravidlá ochrany osobných údajov.

Vymedzenie pojmov a výklad

 1. V týchto zásadách ochrany osobných údajov sa používajú nasledujúce definície; údaje, súhrnne všetky informácie, ktoré odošlete spoločnosti Swissgetaway prostredníctvom webovej stránky. Táto definícia v prípade potreby zahŕňa definície uvedené v zákonoch o ochrane údajov; cookies, malý textový súbor umiestnený do vášho počítača touto webovou stránkou, keď navštívite určité časti webovej stránky a / alebo keď používate určité funkcie webovej stránky. Podrobnosti o cookies používaných touto webovou stránkou sú uvedené v nasledujúcom ustanovení (Cookies). Zákony o ochrane údajov, všetky príslušné právne predpisy týkajúce sa spracovania osobných údajov, vrátane, ale nie výlučne, smernice 96/46/ES (smernica o ochrane údajov) alebo GDPR a akýchkoľvek vnútroštátnych vykonávacích zákonov, nariadení a sekundárnych právnych predpisov, a to po dobu platnosti GDPR je účinný vo Veľkej Británii. GDPR, všeobecné nariadenie o ochrane údajov (EÚ) 2016/679. Swissgetaway,
  my
   alebo nás Swissgetaway, spoločnosť registrovaná v Anglicku a Walese s registrovaným číslom 7436595, ktorej sídlo je Crown House, 27 Old Gloucester Street, Londýn, WC1N 3AX. Zákon o cookies vo Veľkej Británii a EÚ, nariadenia o súkromí a elektronických komunikáciách (smernica ES) z roku 2003 v znení zmien a doplnení nariadení o súkromí a elektronických komunikáciách (smernica ES) (novela) z roku 2011. Používateľ alebo ty, akákoľvek tretia strana, ktorá pristupuje na webovú stránku a nie je (i) zamestnaná spoločnosťou Swissgetaway a nekoná v rámci svojho zamestnania, ani (ii) nie je zapojená ako konzultant alebo inak poskytuje služby spoločnosti Swissgetaway a nepristupuje na webovú stránku v súvislosti s poskytovaním takéto služby; a webová stránka, ktorú momentálne používate, www.swissgetaway.com a všetky subdomény tejto stránky, pokiaľ to nie je výslovne vylúčené ich vlastnými zmluvnými podmienkami.
 2. V týchto zásadách ochrany osobných údajov, pokiaľ kontext nevyžaduje iný výklad:
  1. jednotné číslo zahŕňa množné číslo a naopak;
  2. odkazy na pod-klauzuly, doložky, plány alebo prílohy sú na pod-články, doložky, plány alebo prílohy týchto zásad ochrany osobných údajov;
  3. odkaz na osobu zahŕňa firmy, spoločnosti, vládne subjekty, trusty a partnerstvá;
  4. „Vrátane“ sa rozumie „vrátane bez obmedzenia“;
  5. odkaz na akékoľvek zákonné ustanovenie zahŕňa všetky jeho zmeny alebo doplnky;
  6. nadpisy a podnadpisy netvoria súčasť týchto zásad ochrany osobných údajov.

Rozsah týchto zásad ochrany osobných údajov

 1. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na kroky spoločnosti Swissgetaway a používateľov v súvislosti s touto webovou stránkou. Nevzťahuje sa na žiadne webové stránky, na ktoré je možné získať prístup z tejto webovej stránky, okrem iného aj na akékoľvek odkazy, ktoré môžeme poskytnúť na webové stránky sociálnych médií.
 2. Na účely platných zákonov o ochrane údajov je Swissgetaway „správcom údajov“. To znamená, že spoločnosť Swissgetaway určuje účely, na ktoré a akým spôsobom sa vaše údaje spracúvajú.

Zhromaždené údaje

 1. Môžeme od vás zhromažďovať nasledujúce Údaje, ktoré zahŕňajú osobné údaje:
  1. názov;
  2. názov práce;
  3. povolanie;
  4. kontaktné informácie, ako sú e-mailové adresy a telefónne čísla;
  5. demografické informácie, ako napríklad PSČ, preferencie a záujmy;
  6. finančné informácie, ako sú čísla kreditných / debetných kariet;
  7. IP adresa (automaticky zhromažďovaná);
  8. typ a verzia webového prehliadača (automaticky zhromažďované);
  9. operačný systém (automaticky zhromažďovaný);
  10. zoznam adries URL počnúc sprostredkujúcou stránkou, vašou aktivitou na tejto webovej stránke a stránkou, na ktorú opustíte (automaticky zhromažďované);
  11. Obchodný profil a podrobnosti o majetku;

Ako zhromažďujeme údaje

 1. Údaje zhromažďujeme nasledujúcimi spôsobmi:
  1. údaje nám poskytujete; a
  2. údaje sa zhromažďujú automaticky.

Údaje, ktoré nám poskytnete

 1. Spoločnosť Swissgetaway bude zhromažďovať vaše údaje rôznymi spôsobmi, napríklad:
  1. keď nás kontaktujete prostredníctvom webových stránok, telefonicky, poštou, e-mailom alebo akýmikoľvek inými prostriedkami;
  2. keď sa u nás zaregistrujete a nastavíte si účet na príjem našich produktov / služieb;
  3. keď nám platíte prostredníctvom tejto webovej stránky alebo iným spôsobom;
  4. keď sa rozhodnete dostávať od nás marketingovú komunikáciu;
  5. keď využívate naše služby;
  v každom prípade v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Údaje sa zhromažďujú automaticky

 1. V rozsahu, v akom pristupujete na webovú stránku, budeme vaše údaje zhromažďovať automaticky, napríklad:
  1. automaticky zhromažďujeme niektoré informácie o vašej návšteve webových stránok. Tieto informácie nám pomáhajú vylepšovať obsah a navigáciu na webových stránkach a zahŕňajú vašu IP adresu, dátum, časy a frekvenciu, s akou pristupujete na webovú stránku, a spôsob, akým používate a interagujete s jej obsahom.
  2. vaše údaje budeme zhromažďovať automaticky prostredníctvom súborov cookie v súlade s nastaveniami súborov cookie vo vašom prehliadači. Ďalšie informácie o súboroch cookie a o tom, ako ich používame na webových stránkach, nájdete v sekcii nižšie s názvom „Súbory cookie“.

Naše používanie údajov

 1. Niektoré alebo všetky vyššie uvedené údaje môžeme z času na čas požadovať, aby sme vám poskytli čo najlepšie služby a skúsenosti pri používaní našej webovej stránky. Údaje môžeme konkrétne používať z nasledujúcich dôvodov:
  1. interné vedenie záznamov;
  2. zdokonalenie našich výrobkov / služieb;
  3. e-mailový prenos marketingových materiálov, ktoré by vás mohli zaujímať;

v každom prípade v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

 1. Vaše údaje môžeme použiť na vyššie uvedené účely, ak to považujeme za potrebné pre naše oprávnené záujmy. Ak s tým nie ste spokojní, máte za určitých okolností právo vzniesť námietku (pozri časť s nadpisom „Vaše práva“ nižšie).
 2. Na poskytovanie priameho marketingu prostredníctvom e-mailu budeme potrebovať váš súhlas, či už prostredníctvom prihlásenia alebo prihlásenia:
  1. súhlas s mäkkým prihlásením je konkrétny typ súhlasu, ktorý sa uplatňuje, keď ste s nami v minulosti spolupracovali (napríklad nás kontaktujete, aby ste nás požiadali o ďalšie informácie o konkrétnom produkte / službe, a podobné produkty / služby uvádzame na trh). Na základe súhlasu „soft opt-in“ budeme váš súhlas považovať za daný, pokiaľ sa neodhlásite.
  2. v prípade iných typov e-marketingu sme povinní získať váš výslovný súhlas; to znamená, že musíte pri prijímaní súhlasu prijať pozitívne a pozitívne opatrenia, napríklad zaškrtnutím začiarkavacieho políčka, ktoré poskytneme.
  3. ak nie ste spokojní s našim prístupom k marketingu, máte právo kedykoľvek odvolať súhlas. Informácie o tom, ako odvolať svoj súhlas, nájdete v časti s nadpisom „Vaše práva“ nižšie.
 3. Keď sa u nás zaregistrujete a nastavíte si účet na prijímanie našich služieb, právnym základom tohto spracovania je plnenie zmluvy medzi vami a nami a / alebo na základe vašej žiadosti podniknutie krokov k uzavretiu takejto zmluvy.

S kým zdieľame údaje

 1. Vaše údaje môžeme zdieľať s nasledujúcimi skupinami ľudí z nasledujúcich dôvodov:
  1. naši zamestnanci, agenti a / alebo profesionálni poradcovia - vykonávať svoju konkrétnu prácu v rámci spoločnosti;
  2. poskytovatelia služieb tretích strán, ktorí nám poskytujú služby vyžadujúce spracovanie osobných údajov - poskytovať lepšie služby teraz aj v budúcnosti;
  3. externí poskytovatelia platieb, ktorí spracúvajú platby uskutočnené prostredníctvom webových stránok - na bezpečné spracovanie platieb;
  4. príslušné orgány - na splnenie našich zákonných povinností;
  v každom prípade v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Zabezpečenie údajov

 1. Na zabezpečenie vašich údajov použijeme technické a organizačné opatrenia, napríklad:
  1. prístup k vášmu účtu je riadený heslom a jedinečným menom používateľa.
  2. vaše údaje ukladáme na zabezpečené servery.
  3. údaje o platbe sú šifrované pomocou technológie SSL (keď používame túto technológiu, vo vašom prehľadávači sa zvyčajne zobrazí ikona zámku alebo zelený panel s adresou (alebo oboje).
 2. Technické a organizačné opatrenia zahŕňajú opatrenia na riešenie akýchkoľvek podozrení z porušenia ochrany údajov. Ak máte podozrenie na zneužitie alebo stratu alebo neoprávnený prístup k vašim údajom, okamžite nás kontaktujte tým, že nás kontaktujete prostredníctvom tejto e-mailovej adresy: property@swissgetaway.com.
 3. Ak chcete od spoločnosti Get Safe Online získať podrobné informácie o tom, ako chrániť svoje informácie a svoje počítače a zariadenia pred podvodmi, krádežou identity, vírusmi a mnohými ďalšími problémami online, navštívte stránku www.getsafeonline.org. Program Get Safe Online podporuje vláda HM a popredné podniky.

Uchovávanie údajov

 1. Pokiaľ zákon nevyžaduje alebo nedovoľuje dlhšie obdobie uchovávania, budeme vaše Údaje uchovávať v našich systémoch iba po dobu nevyhnutnú na splnenie cieľov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov alebo dovtedy, kým nepožiadate o ich vymazanie.
 2. Aj keď vaše údaje odstránime, môžu pretrvávať na záložných alebo archívnych médiách na právne, daňové alebo regulačné účely.

Vaše práva

 1. V súvislosti s vašimi údajmi máte nasledujúce práva:
  1. Právo na prístup - právo požadovať (i) kópie informácií, ktoré o vás máme, alebo (ii) tieto informácie upravujeme, aktualizujeme alebo vymazávame. Ak vám poskytneme prístup k informáciám, ktoré o vás máme, nebudeme vám za ne účtovať žiadne poplatky, pokiaľ vaša žiadosť nie je „zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná“. Tam, kde je to zo zákona povolené, môžeme vašu žiadosť odmietnuť. Ak odmietneme vašu žiadosť, povieme vám dôvody.
  2. Právo na opravu - právo na opravu vašich údajov, ak sú nepresné alebo neúplné.
  3. Právo na vymazanie - právo požadovať, aby sme vymazali alebo odstránili vaše Údaje z našich systémov.
  4. Právo na obmedzenie nášho používania vašich údajov - právo „zablokovať“ nám použitie vašich údajov alebo obmedziť spôsob, akým ich môžeme použiť.
  5. Právo na prenosnosť údajov - právo požadovať, aby sme vaše údaje presunuli, skopírovali alebo preniesli.
  6. Právo namietať - právo namietať proti nášmu použitiu vašich údajov, vrátane prípadov, keď ich používame pre naše oprávnené záujmy.
 2. V prípade otázok, uplatnenia ktoréhokoľvek z vyššie uvedených práv alebo odvolania súhlasu so spracovaním vašich údajov (ak je náš právny základ pre spracovanie vašich údajov súhlas), kontaktujte nás prostredníctvom tejto e-mailovej adresy: property @ swissgetaway. com.
 3. Ak nie ste spokojní so spôsobom, akým sťažnosť, ktorú podáte v súvislosti s vašimi údajmi, vybavujeme my, môžete svoju sťažnosť postúpiť príslušnému orgánu na ochranu údajov. Pre Spojené kráľovstvo je to Úrad komisára pre informácie (ICO). Kontaktné údaje ICO možno nájsť na ich webových stránkach https://ico.org.uk/.
 4. Je dôležité, aby údaje, ktoré o vás vedieme, boli presné a aktuálne. Prosím, informujte nás, ak sa vaše Údaje zmenia počas obdobia, počas ktorého ich uchovávame.
 1. Táto webová stránka môže z času na čas poskytovať odkazy na iné webové stránky. Nemáme kontrolu nad takýmito webovými stránkami a nie sme zodpovední za ich obsah. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na vaše používanie takýchto webových stránok. Pred ich použitím sa odporúča prečítať si zásady ochrany osobných údajov alebo vyhlásenia iných webových stránok.

Zmeny vlastníctva a kontroly podnikania

 1. Spoločnosť Swissgetaway môže z času na čas rozšíriť alebo obmedziť naše podnikanie, čo môže zahŕňať predaj a / alebo prevod kontroly nad celou spoločnosťou Swissgetaway alebo jej časťou. Údaje poskytnuté Používateľom budú, pokiaľ to súvisí s akoukoľvek časťou nášho podnikania, ktorá sa takto prevedie, prevedené spolu s touto časťou a novému vlastníkovi alebo novo ovládajúcej strane bude podľa podmienok týchto zásad ochrany osobných údajov povolené používať Údaje na účely, na ktoré nám bol pôvodne dodaný.
 2. Môžeme tiež poskytnúť údaje potenciálnemu kupujúcemu nášho podniku alebo akejkoľvek jeho časti.
 3. V uvedených prípadoch podnikneme kroky s cieľom zabezpečiť ochranu vášho súkromia.

Zásady používania súborov cookie pre Swissgetaway

Toto sú Zásady používania súborov cookie pre Swissgetaway, dostupné z www.swissgetaway.com

Čo sú súbory cookie

Ako je bežnou praxou takmer všetkých profesionálnych webových stránok, táto stránka používa cookies, čo sú malé súbory, ktoré sa sťahujú do vášho počítača, aby sa zlepšila vaša skúsenosť. Táto stránka popisuje, aké informácie zhromažďujú, ako ich používame a prečo niekedy potrebujeme ukladať tieto súbory cookie. Podelíme sa aj o to, ako môžete zabrániť ukladaniu týchto súborov cookie, môže to však znížiť alebo „zlomiť“ určité prvky funkčnosti stránok.

Ako používame súbory cookie

Súbory cookie používame z rôznych dôvodov uvedených nižšie. Bohužiaľ vo väčšine prípadov neexistujú žiadne štandardné možnosti pre zakázanie súborov cookie bez úplného vypnutia funkcií a funkcií, ktoré pridávajú na túto stránku. Odporúča sa ponechať všetky súbory cookie, ak si nie ste istí, či ich potrebujete alebo nie v prípade, že sa používajú na poskytovanie služby, ktorú používate.

Zakázanie súborov cookie

Nastavovaniu cookies môžete zabrániť úpravou nastavení vo vašom prehliadači (pozrite si Pomocník vášho prehliadača, ako to urobiť). Uvedomte si, že zakázanie súborov cookie ovplyvní funkčnosť tejto a mnohých ďalších webových stránok, ktoré navštívite. Zakázanie súborov cookie zvyčajne vedie aj k zakázaniu určitých funkcií a vlastností tejto stránky. Preto sa odporúča, aby ste cookies nezakazovali.

Súbory cookie, ktoré nastavujeme

 • Súbory cookie súvisiace s účtom Ak si u nás vytvoríte účet, použijeme súbory cookie na správu procesu registrácie a všeobecnú správu. Tieto súbory cookie sa zvyčajne vymažú, keď sa odhlásite, v niektorých prípadoch však môžu zostať aj potom, aby si zapamätali preferencie vašej lokality po odhlásení.
 • Súbory cookie súvisiace s prihlásením Používame súbory cookie, keď ste prihlásení, aby sme si túto skutočnosť zapamätali. Tým sa zabráni tomu, aby ste sa museli prihlasovať zakaždým, keď navštívite novú stránku. Tieto súbory cookie sa zvyčajne odstránia alebo vymažú, keď sa odhlásite, aby sa zabezpečilo, že po prihlásení budete mať prístup iba k obmedzeným funkciám a oblastiam.
 • Súbory cookie súvisiace s formulármi Keď odošlete údaje prostredníctvom formulára, ako sú tie, ktoré nájdete na stránkach kontaktov alebo formulárov s komentármi, súbory cookie môžu byť nastavené tak, aby si zapamätali vaše používateľské údaje pre budúcu korešpondenciu.
 • Súbory cookie s preferenciami stránky Aby sme vám poskytli skvelý zážitok na tejto stránke, poskytujeme funkciu na nastavenie vašich preferencií spôsobu fungovania tejto stránky, keď ju používate. Aby sme si zapamätali vaše preferencie, musíme nastaviť súbory cookie tak, aby tieto informácie bolo možné vyvolať vždy, keď interagujete so stránkou, ktorú ovplyvňujú vaše preferencie.

Cookies tretích strán

V niektorých špeciálnych prípadoch používame aj súbory cookie poskytované dôveryhodnými tretími stranami. Nasledujúca časť podrobne uvádza, s akými súbormi cookie tretích strán sa môžete stretnúť prostredníctvom tejto stránky.

 • Táto stránka používa Google Analytics, čo je jedno z najrozšírenejších a najdôveryhodnejších analytických riešení na webe, ktoré nám pomáha pochopiť, ako túto stránku používate a ako môžeme zlepšiť vašu skúsenosť. Tieto súbory cookie môžu sledovať veci, ako napríklad čas, ktorý strávite na stránke a stránky, ktoré navštívite, aby sme mohli naďalej vytvárať pútavý obsah. Ďalšie informácie o súboroch cookie služby Google Analytics nájdete na oficiálnej stránke služby Google Analytics.
 • Z času na čas testujeme nové funkcie a robíme jemné zmeny v spôsobe, akým je stránka dodávaná. Keď stále testujeme nové funkcie, tieto súbory cookie sa môžu použiť na zabezpečenie konzistentného zážitku na stránke a zároveň na to, aby sme pochopili, ktoré optimalizácie naši používatelia oceňujú najviac.
 • Služba Google AdSense, ktorú používame na zobrazovanie reklám, používa súbor cookie DoubleClick na zobrazovanie relevantnejších reklám na webe a na obmedzenie počtu zobrazení danej reklamy. Ďalšie informácie o službe Google AdSense nájdete v oficiálnych častých otázkach týkajúcich sa ochrany osobných údajov služby Google AdSense.
 • Na tejto stránke používame aj tlačidlá a/alebo pluginy sociálnych médií, ktoré vám umožňujú pripojiť sa k vašej sociálnej sieti rôznymi spôsobmi. Aby to fungovalo, nasledujúce stránky sociálnych médií vrátane; {Uveďte sociálne siete, ktorých funkcie ste integrovali so svojou stránkou?:12}, nastaví prostredníctvom našej stránky súbory cookie, ktoré sa môžu použiť na vylepšenie vášho profilu na ich stránke alebo na prispenie k údajom, ktoré uchovávajú na rôzne účely uvedené v ich príslušných súkromí. postupy.

Viac informácií

Dúfame, že to vám veci objasnilo a ako už bolo spomenuté, ak si nie ste istý, či potrebujete alebo nie, zvyčajne je bezpečnejšie ponechať súbory cookie povolené v prípade, že to interaguje s jednou z funkcií, ktoré používate na našej stránke.

Ak však stále hľadáte ďalšie informácie, môžete nás kontaktovať jedným z našich preferovaných spôsobov kontaktovania:

 • E-mail: admin@swissgetaway.com

   Všeobecné

   1. Žiadne z vašich práv podľa týchto zásad ochrany osobných údajov nemôžete previesť na inú osobu. Podľa týchto zásad ochrany osobných údajov môžeme previesť naše práva, ak sa dôvodne domnievame, že vaše práva nebudú ovplyvnené.
   2. Ak ktorýkoľvek súd alebo príslušný orgán zistí, že ktorékoľvek ustanovenie týchto zásad ochrany osobných údajov (alebo jeho časť) je neplatné, nezákonné alebo nevymáhateľné, bude sa toto ustanovenie alebo jeho časť v požadovanom rozsahu považovať za vypustené a platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení týchto zásad ochrany osobných údajov nebude ovplyvnená.
   3. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, žiadne oneskorenie, konanie alebo opomenutie strany pri uplatňovaní akýchkoľvek práv alebo nápravných opatrení sa nebude považovať za vzdanie sa tohto alebo iného práva a opravného prostriedku.
   4. Táto dohoda sa bude riadiť a vykladať v súlade s právnymi predpismi Anglicka a Walesu. Všetky spory, ktoré vzniknú na základe tejto dohody, budú predmetom výlučnej jurisdikcie anglického a waleského súdu.

   Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

   1. Spoločnosť Swissgetaway si vyhradzuje právo na zmenu týchto zásad ochrany osobných údajov, ktoré budeme z času na čas považovať za potrebné alebo ako to vyžaduje zákon. Akékoľvek zmeny budú okamžite zverejnené na webových stránkach a predpokladá sa, že ste prijali podmienky pravidiel ochrany osobných údajov pri prvom použití webových stránok po vykonaní zmien. 

    Spoločnosť Swissgetaway môžete kontaktovať e-mailom na adrese property@swissgetaway.com.