podmienky

Úvod

Tieto podmienky platia medzi vami, používateľom tejto webovej stránky (vrátane akýchkoľvek subdomén, pokiaľ to výslovne nevylučujú ich vlastné zmluvné podmienky) a spoločnosťou Swissgetaway, vlastníkom a prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Pozorne si prečítajte tieto podmienky, pretože ovplyvňujú vaše zákonné práva. Váš súhlas s dodržiavaním a dodržaním týchto podmienok sa považuje za prijatý pri vašom prvom použití webových stránok. Ak nesúhlasíte s tým, aby ste sa riadili týmito podmienkami, mali by ste okamžite prestať používať webovú stránku.

V týchto obchodných podmienkach Používateľ alebo Používatelia je akákoľvek tretia strana, ktorá pristupuje na webovú stránku a nie je (i) zamestnancom spoločnosti Swissgetaway a koná v priebehu svojho zamestnania alebo (ii) zamestnáva ako konzultant alebo inak poskytuje služby spoločnosti Swissgetaway a nemá prístup na webovú stránku v súvislosti s poskytovaním takéto služby.

Ak chcete používať túto webovú stránku, musíte mať najmenej 18 rokov. Používaním webových stránok a vyjadrením súhlasu s týmito obchodnými podmienkami prehlasujete a zaručujete, že máte najmenej 18 rokov.

Duševné vlastníctvo a prijateľné použitie

 1. Celý obsah zahrnutý na webových stránkach, pokiaľ nie je nahraný používateľmi, je majetkom spoločnosti Swissgetaway, našich pridružených spoločností alebo iných relevantných tretích strán. Obsahom sa v týchto zmluvných podmienkach rozumie akýkoľvek text, grafika, obrázky, zvuk, video, softvér, kompilácie údajov, rozloženie stránky, základný kód a softvér a akákoľvek iná forma informácií, ktorú je možné uložiť v počítači, ktorý sa objaví na alebo tvorí súčasť tejto webovej stránky, vrátane každého takého obsahu nahraného používateľmi. Pokračovaním v používaní webových stránok potvrdzujete, že takýto obsah je chránený autorskými právami, ochrannými známkami, právami k databáze a inými právami duševného vlastníctva. Nič na tomto serveri sa nebude vykladať tak, že implicitne, estoppel alebo inak udeľuje akúkoľvek licenciu alebo právo na použitie akejkoľvek ochrannej známky, loga alebo servisnej značky zobrazenej na tomto serveri bez predchádzajúceho písomného súhlasu majiteľa.
 2. Môžete, len pre svoje osobné, nekomerčné použitie, urobiť nasledovné:
  1. načítať, zobraziť a prezerať Obsah na obrazovke počítača
  2. vytlačiť jednu kópiu Obsahu
 3. Žiadny Obsah nesmiete inak reprodukovať, upravovať, kopírovať, distribuovať alebo používať na komerčné účely bez písomného súhlasu spoločnosti Swissgetaway.
 4. Beriete na vedomie, že ste zodpovední za akýkoľvek Obsah, ktorý môžete odoslať prostredníctvom Webovej stránky, vrátane zákonnosti, spoľahlivosti, vhodnosti, originality a autorských práv na akýkoľvek takýto Obsah. Na webových stránkach nesmiete nahrávať, distribuovať ani inak zverejňovať žiadny obsah, ktorý (i) je dôverný, vlastnícky, nepravdivý, podvodný, urážlivý, ohováračský, obscénny, výhražný, narúšajúci súkromie alebo publicitu, porušujúci práva duševného vlastníctva, urážlivý. , nezákonné alebo inak nežiaduce; ii) môže zakladať alebo podnecovať k trestnému činu, porušovať práva ktorejkoľvek strany alebo inak viesť k zodpovednosti alebo porušovať akýkoľvek zákon; alebo (iii) môže obsahovať softvérové vírusy, politické kampane, reťazové listy, hromadné korešpondencie alebo akúkoľvek formu „spamu“. Nesmiete použiť falošnú e-mailovú adresu alebo iné identifikačné údaje, vydávať sa za inú osobu alebo subjekt ani inak zavádzať, pokiaľ ide o pôvod akéhokoľvek obsahu. Na webovú stránku nesmiete nahrávať komerčný obsah.
 5. Vyhlasujete a zaručujete, že vlastníte alebo inak kontrolujete všetky práva na obsah, ktorý zverejníte; že Obsah je presný; že použitie Obsahu, ktorý dodávate, neporušuje žiadne ustanovenie týchto obchodných podmienok a nespôsobí zranenie žiadnej osobe; a že odškodníte Swissgetaway za všetky nároky vyplývajúce z poskytovaného obsahu.

Zakázané použitie

 1. Webovú stránku nesmiete používať na žiadne z nasledujúcich účelov:
  1. akýmkoľvek spôsobom, ktorý spôsobí alebo môže spôsobiť poškodenie Webovej stránky alebo zasiahnuť do používania alebo užívania Webovej stránky inou osobou;
  2. akýmkoľvek spôsobom, ktorý je škodlivý, nezákonný, nezákonný, urážlivý, obťažujúci, výhražný alebo inak nežiaduci, alebo je v rozpore s platnými zákonmi, nariadeniami alebo vládnymi nariadeniami;
  3. vytváranie, prenos alebo ukladanie elektronických kópií Obsahu chráneného autorskými právami bez súhlasu vlastníka.

Registrácia

 1. Musíte sa ubezpečiť, že údaje, ktoré poskytnete pri registrácii alebo kedykoľvek, sú správne a úplné.
 2. Musíte nás okamžite informovať o akýchkoľvek zmenách v informáciách, ktoré poskytnete pri registrácii, aktualizáciou svojich osobných údajov, aby sme s vami mohli efektívne komunikovať.
 3. Môžeme pozastaviť alebo zrušiť vašu registráciu s okamžitou platnosťou z akýchkoľvek rozumných dôvodov alebo ak porušíte tieto podmienky.
 4. Svoju registráciu môžete kedykoľvek zrušiť tak, že nás písomne informujete na adresu uvedenú na konci týchto obchodných podmienok. Ak tak urobíte, musíte okamžite prestať používať webovú stránku. Zrušenie alebo pozastavenie registrácie nemá vplyv na zákonné práva.

Odkazy na iné webové stránky

 1. Táto webová stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky. Pokiaľ to nie je výslovne uvedené, tieto stránky nie sú pod kontrolou Swissgetaway alebo našich pridružených spoločností.
 2. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah týchto Webových stránok a zriekame sa zodpovednosti za akékoľvek a všetky formy strát alebo škôd vyplývajúcich z ich používania.
 3. Zahrnutie odkazu na inú stránku na tejto webovej stránke neznamená nijaké schválenie samotných stránok alebo tých, ktoré ich majú pod kontrolou.

Zásady ochrany osobných údajov a cookies

 1. Používanie webových stránok sa tiež riadi našimi zásadami ochrany osobných údajov a zásadami súborov cookie, ktoré sú začlenené do týchto obchodných podmienok týmto odkazom. Pravidlá ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookie zobrazíte kliknutím na nasledujúce adresy: https://www.swissgetaway.com/privacy a https://www.swissgetaway.com/privacy.

Dostupnosť webových stránok a zrieknutie sa zodpovednosti

 1. Akékoľvek online zariadenia, nástroje, služby alebo informácie, ktoré Swissgetaway sprístupňuje prostredníctvom webových stránok (ďalej len "internet") Služby) sa poskytuje „tak, ako je“ a „ako je k dispozícii“. Neposkytujeme žiadnu záruku, že služba nebude obsahovať chyby a / alebo poruchy. V maximálnom rozsahu povolenom zákonom neposkytujeme žiadne záruky (výslovné ani implicitné) na vhodnosť na konkrétny účel, presnosť informácií, kompatibilitu a uspokojivú kvalitu. Swissgetaway nie je povinný aktualizovať informácie na webových stránkach.
 2. Aj keď spoločnosť Swissgetaway vynakladá primerané úsilie na zabezpečenie bezpečnej webovej stránky bez chýb, vírusov a iného škodlivého softvéru, neposkytujeme v tomto ohľade nijakú záruku ani záruku a všetci používatelia zodpovedajú za svoju vlastnú bezpečnosť, bezpečnosť svojich osobných údajov a svojich počítačov.
 3. Swissgetaway neprijíma žiadnu zodpovednosť za akékoľvek narušenie alebo nedostupnosť webových stránok.
 4. Spoločnosť Swissgetaway si vyhradzuje právo zmeniť, pozastaviť alebo prerušiť ktorúkoľvek časť (alebo celú) webovú stránku, okrem iného vrátane akýchkoľvek produktov a / alebo služieb, ktoré sú k dispozícii. Tieto podmienky sa naďalej uplatňujú na akúkoľvek upravenú verziu webových stránok, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.

Obmedzenie zodpovednosti

 1. Nič v týchto zmluvných podmienkach nebude: (a) prípadne obmedzovať alebo vylučovať našu alebo vašu zodpovednosť za smrť alebo úraz v dôsledku našej alebo vašej nedbanlivosti; (b) obmedziť alebo vylúčiť našu alebo vašu zodpovednosť za podvod alebo podvodné skreslenie; alebo (c) obmedziť alebo vylúčiť ktorúkoľvek z našich alebo vašich záväzkov spôsobom, ktorý nie je povolený príslušnými zákonmi.
 2. V rozsahu, v akom sú webové stránky a obsah poskytované bezplatne, nebudeme za vás zodpovedať za žiadne straty ani škody akéhokoľvek druhu.
 3. Nebudeme za vás zodpovední za žiadne straty vyplývajúce z udalostí mimo našu primeranú kontrolu.
 4. Spoločnosť Swissgetaway v maximálnom rozsahu povolenom zákonom neprijíma žiadnu zodpovednosť za:
  1. akékoľvek obchodné straty, ako napríklad strata ziskov, výnosov, výnosov, predpokladaných úspor, obchodov, zmlúv, dobrej vôle alebo obchodných príležitostí;
  2. strata alebo poškodenie akýchkoľvek údajov, databázy alebo softvéru;
  3. akékoľvek zvláštne, nepriame alebo následné straty alebo poškodenia.

Všeobecné

 1. Žiadne z vašich práv podľa týchto zmluvných podmienok nemôžete previesť na inú osobu. Za týchto podmienok môžeme previesť naše práva, ak sa oprávnene domnievame, že tým nebudú dotknuté vaše práva.
 2. Tieto podmienky sa občas môžu líšiť. Takéto revidované podmienky budú platiť pre webovú stránku odo dňa zverejnenia. Používatelia by mali pravidelne kontrolovať podmienky, aby sa oboznámili s aktuálnou verziou.
 3. Tieto podmienky spolu s Pravidlami ochrany osobných údajov a Pravidlami používania cookies obsahujú celú dohodu medzi stranami týkajúcu sa jej predmetu a nahrádzajú všetky predchádzajúce diskusie, dojednania alebo dohody, ktoré sa mohli v súvislosti s týmito podmienkami uskutočniť.
 4. Zákon o zmluvách (práva tretích strán) z roku 1999 sa nebude vzťahovať na tieto obchodné podmienky a žiadna tretia strana nebude mať žiadne právo vynucovať alebo sa spoliehať na akékoľvek ustanovenie týchto obchodných podmienok.
 5. Ak ktorýkoľvek súd alebo príslušný orgán zistí, že ktorékoľvek ustanovenie týchto obchodných podmienok (alebo časť niektorého ustanovenia) je neplatné, nezákonné alebo nevymáhateľné, bude sa dané ustanovenie alebo jeho časť v požadovanom rozsahu považovať za vypustené a platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok tým nebude dotknutá.
 6. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, žiadne oneskorenie, konanie alebo opomenutie strany pri uplatňovaní akýchkoľvek práv alebo nápravných opatrení sa nebude považovať za vzdanie sa tohto alebo iného práva a opravného prostriedku.
 7. Táto Dohoda sa bude riadiť a interpretovať v súlade s právnym poriadkom Anglicka a Walesu a všetky spory vyplývajúce z tejto Dohody (vrátane mimozmluvných sporov alebo nárokov) budú podliehať výlučnej jurisdikcii anglických a waleských súdov.

Swissgetaway podrobnosti

 1. Swissgetaway je spoločnosť založená v Anglicku a vo Walese s registračným číslom 7436595, ktorej sídlo je Crown House, 27 Old Gloucester Street, Londýn, WC1N 3AX. Prevádzkuje webovú stránku www.swissgetaway.com. Spoločnosť Swissgetaway môžete kontaktovať e-mailom na adrese property @ swissgetaway .com