algemene voorwaarden

Invoering

Deze voorwaarden zijn van toepassing tussen u, de gebruiker van deze website (inclusief eventuele subdomeinen, tenzij uitdrukkelijk uitgesloten door hun eigen voorwaarden), en Swissgetaway, de eigenaar en exploitant van deze website. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door, aangezien ze van invloed zijn op uw wettelijke rechten. Uw akkoord om te voldoen aan en gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden wordt geacht plaats te vinden bij uw eerste gebruik van de website. Als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, dient u het gebruik van de website onmiddellijk te staken.

In deze algemene voorwaarden, Gebruiker of Gebruikers betekent een derde partij die toegang heeft tot de website en die niet (i) in dienst is van Swissgetaway en niet handelt in de uitoefening van hun dienstverband, of (ii) is ingeschakeld als consultant of anderszins diensten verleent aan Swissgetaway en die toegang heeft tot de website in verband met de levering van dergelijke diensten.

U moet minimaal 18 jaar oud zijn om deze website te gebruiken. Door de website te gebruiken en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, verklaart en garandeert u dat u ten minste 18 jaar oud bent.

Intellectuele eigendom en acceptabel gebruik

 1. Alle inhoud op de website, tenzij geüpload door gebruikers, is het eigendom van Swissgetaway, onze gelieerde ondernemingen of andere relevante derde partijen. In deze algemene voorwaarden betekent Inhoud alle tekst, grafische afbeeldingen, afbeeldingen, audio, video, software, gegevenscompilaties, pagina-indeling, onderliggende code en software en elke andere vorm van informatie die kan worden opgeslagen op een computer die verschijnt op of deel uitmaakt van van deze website, inclusief dergelijke inhoud die door gebruikers is geüpload. Door de website te blijven gebruiken, erkent u dat dergelijke inhoud wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken, databankrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets op deze site mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van enige licentie of recht om een handelsmerk, logo of dienstmerk te gebruiken dat op de site wordt weergegeven zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.
 2. U mag, alleen voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik, het volgende doen:
  1. de Inhoud op een computerscherm ophalen, weergeven en bekijken
  2. druk één exemplaar van de inhoud af
 3. U mag geen enkele inhoud anderszins reproduceren, wijzigen, kopiëren, verspreiden of gebruiken voor commerciële doeleinden zonder de schriftelijke toestemming van Swissgetaway.
 4. U erkent dat u verantwoordelijk bent voor alle inhoud die u via de website indient, inclusief de wettigheid, betrouwbaarheid, gepastheid, originaliteit en copyright van dergelijke inhoud. U mag geen Inhoud uploaden naar, verspreiden of anderszins via de Website publiceren die (i) vertrouwelijk, eigendomsrechtelijk, vals, frauduleus, lasterlijk, lasterlijk, obsceen, bedreigend, inbreukmakend op de privacy of publiciteitsrechten, inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten, beledigend , illegaal of anderszins verwerpelijk; (ii) een strafbaar feit vormen of aanmoedigen, de rechten van een partij schenden of anderszins aanleiding geven tot aansprakelijkheid of een wet overtreden; of (iii) softwarevirussen, politieke campagnes, kettingbrieven, massamailings of enige vorm van "spam" kan bevatten. U mag geen vals e-mailadres of andere identificerende informatie gebruiken, u uitgeven voor een persoon of entiteit of anderszins misleiden met betrekking tot de oorsprong van enige inhoud. U mag geen commerciële inhoud naar de website uploaden.
 5. U verklaart en garandeert dat u eigenaar bent van of anderszins controle hebt over alle rechten op de inhoud die u plaatst; dat de inhoud juist is; dat het gebruik van de Inhoud die u levert, geen enkele bepaling van deze algemene voorwaarden schendt en niemand letsel toebrengt; en dat u Swissgetaway vrijwaart voor alle claims die voortvloeien uit Inhoud die u levert.

Verboden gebruik

 1. U mag de website niet gebruiken voor een van de volgende doeleinden:
  1. op een manier die schade veroorzaakt of kan veroorzaken aan de website of het gebruik of genot van een andere persoon van de website verstoort;
  2. op een manier die schadelijk, onwettig, onwettig, beledigend, intimiderend, bedreigend of anderszins verwerpelijk is of in strijd is met enige toepasselijke wet, regelgeving of overheidsbevel;
  3. het maken, verzenden of opslaan van elektronische kopieën van door auteursrecht beschermde inhoud zonder toestemming van de eigenaar.

Registratie

 1. U dient ervoor te zorgen dat de door u verstrekte gegevens bij registratie of op elk moment juist en volledig zijn.
 2. U moet ons onmiddellijk op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen in de informatie die u verstrekt bij het registreren door uw persoonlijke gegevens bij te werken om ervoor te zorgen dat we effectief met u kunnen communiceren.
 3. We kunnen uw registratie met onmiddellijke ingang opschorten of annuleren voor redelijke doeleinden of als u deze algemene voorwaarden schendt.
 4. U kunt uw registratie op elk moment annuleren door ons schriftelijk op de hoogte te stellen op het adres aan het einde van deze algemene voorwaarden. Als u dat doet, moet u het gebruik van de website onmiddellijk stopzetten. Annulering of opschorting van uw registratie heeft geen invloed op eventuele wettelijke rechten.

Links naar andere websites

 1. Deze website kan links naar andere sites bevatten. Tenzij uitdrukkelijk vermeld, vallen deze sites niet onder de controle van Swissgetaway of die van onze gelieerde ondernemingen.
 2. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke websites en wijzen aansprakelijkheid af voor alle vormen van verlies of schade die voortvloeien uit het gebruik ervan.
 3. Het opnemen van een link naar een andere site op deze website impliceert geen goedkeuring van de sites zelf of van degenen die ze beheren.

Privacybeleid en cookiebeleid

 1. Het gebruik van de website wordt ook beheerst door ons privacybeleid en cookiebeleid, die door deze verwijzing in deze voorwaarden zijn opgenomen. Klik op het volgende om het privacybeleid en het cookiebeleid te bekijken: https://www.swissgetaway.com/privacy en https://www.swissgetaway.com/privacy.

Beschikbaarheid van de website en disclaimers

 1. Alle online faciliteiten, tools, diensten of informatie die Swissgetaway beschikbaar stelt via de website (de Onderhoud) wordt geleverd "zoals het is" en op een "zoals beschikbaar" -basis. Wij geven geen garantie dat de Dienst vrij zal zijn van defecten en / of fouten. Voor zover maximaal toegestaan door de wet, bieden we geen garanties (expliciet of impliciet) van geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid van informatie, compatibiliteit en bevredigende kwaliteit. Swissgetaway is niet verplicht om informatie op de website bij te werken.
 2. Hoewel Swissgetaway redelijke inspanningen levert om ervoor te zorgen dat de website veilig en vrij van fouten, virussen en andere malware is, geven we in dat opzicht geen garantie of garantie en nemen alle gebruikers de verantwoordelijkheid voor hun eigen veiligheid, die van hun persoonlijke gegevens en hun computers.
 3. Swissgetaway aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige storing of niet-beschikbaarheid van de website.
 4. Swissgetaway behoudt zich het recht voor om een deel (of de gehele) website te wijzigen, op te schorten of stop te zetten, inclusief maar niet beperkt tot alle beschikbare producten en / of diensten. Deze algemene voorwaarden blijven van toepassing op elke gewijzigde versie van de Website, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Beperking van aansprakelijkheid

 1. Niets in deze algemene voorwaarden zal: (a) onze of uw aansprakelijkheid beperken of uitsluiten voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze of uw nalatigheid, zoals van toepassing; (b) onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken te beperken of uit te sluiten; of (c) een van onze of uw verplichtingen te beperken of uit te sluiten op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving.
 2. Voor zover de website en inhoud gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk jegens u voor verlies of schade van welke aard dan ook.
 3. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot verliezen die voortvloeien uit gebeurtenissen die redelijkerwijs buiten onze macht liggen.
 4. Voor zover maximaal toegestaan door de wet, aanvaardt Swissgetaway geen aansprakelijkheid voor het volgende:
  1. zakelijke verliezen, zoals gederfde winst, inkomen, inkomsten, verwachte besparingen, zaken, contracten, goodwill of commerciële kansen;
  2. verlies of beschadiging van gegevens, database of software;
  3. enige speciale, indirecte of gevolgschade of schade.

Algemeen

 1. U mag uw rechten onder deze voorwaarden niet aan een andere persoon overdragen. We kunnen onze rechten onder deze algemene voorwaarden overdragen als we redelijkerwijs geloven dat uw rechten niet worden aangetast.
 2. Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd door ons worden gewijzigd. Dergelijke herziene voorwaarden zijn van toepassing op de website vanaf de publicatiedatum. Gebruikers dienen de algemene voorwaarden regelmatig te controleren om bekend te zijn met de dan geldende versie.
 3. Deze algemene voorwaarden bevatten samen met het privacybeleid en het cookiebeleid de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp en vervangen alle eerdere discussies, regelingen of overeenkomsten die mogelijk zijn gemaakt met betrekking tot de algemene voorwaarden.
 4. De Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 is niet van toepassing op deze algemene voorwaarden en geen enkele derde heeft het recht om enige bepaling van deze algemene voorwaarden af te dwingen of erop te vertrouwen.
 5. Als een rechtbank of bevoegde autoriteit oordeelt dat een bepaling van deze algemene voorwaarden (of een deel van een bepaling) ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is, wordt die bepaling of gedeeltelijke bepaling, voor zover vereist, geacht te zijn verwijderd, en de de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden worden niet aangetast.
 6. Tenzij anders overeengekomen, zal geen vertraging, handeling of nalatigheid door een partij bij het uitoefenen van enig recht of rechtsmiddel worden beschouwd als een verklaring van afstand van dat of enig ander recht of rechtsmiddel.
 7. Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wet van Engeland en Wales en alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) vallen onder de exclusieve jurisdictie van de Engelse en Welshe rechtbanken.

Swissgetaway-details

 1. Swissgetaway is een bedrijf opgericht in Engeland en Wales met geregistreerd nummer 7436595 met als geregistreerd adres Crown House, 27 Old Gloucester Street, Londen, WC1N 3AX en het beheert de website www.swissgetaway.com. U kunt per e-mail contact opnemen met Swissgetaway op property @ swissgetaway .com.