Tingimused

Sissejuhatus

Need tingimused kehtivad teie, selle veebisaidi (sh kõigi alamdomeenide) kasutaja, välja arvatud juhul, kui nende enda tingimused ja tingimused seda selgesõnaliselt välistavad, ja selle veebisaidi omaniku ja operaatori Swissgetaway vahel. Palun lugege neid tingimusi hoolikalt läbi, kuna need mõjutavad teie seaduslikke õigusi. Teie nõusolek järgida ja siduda neid tingimusi loetakse tekkima esimesel veebisaidi kasutamisel. Kui te ei nõustu nende tingimustega seonduma, peaksite viivitamatult veebisaidi kasutamise lõpetama.

Nendes tingimustes Kasutaja või Kasutajad tähendab mis tahes kolmandat isikut, kes pääseb veebisaidile ja ei ole (i) Swissgetaway palgaline ja tegutseb oma töö käigus või (ii) tegeleb konsultandina või osutab Swissgetawayle muul viisil teenuseid ning pääseb veebisaidile seoses veebisaidi selliseid teenuseid.

Selle veebisaidi kasutamiseks peate olema vähemalt 18-aastane. Veebisaidi kasutamisel ja nende tingimustega nõustumisel kinnitate ja garanteerite, et olete vähemalt 18-aastane.

Intellektuaalomand ja vastuvõetav kasutamine

 1. Kogu veebisaidil sisalduv sisu, välja arvatud juhul, kui kasutajad on seda üles laadinud, on Swissgetaway, meie sidusettevõtete või muude asjakohaste kolmandate osapoolte omand. Nendes tingimustes tähendab sisu mis tahes teksti, graafikat, pilte, heli, videot, tarkvara, andmete kompileerimisi, lehe paigutust, aluseks olevat koodi ja tarkvara ning mis tahes muud tüüpi teavet, mida saab arvutisse salvestada või mis on osa arvutist sealhulgas selle kasutajate poolt üles laaditud sisu. Veebisaidi kasutamist jätkates kinnitate, et selline sisu on kaitstud autoriõiguste, kaubamärkide, andmebaasiõiguste ja muude intellektuaalomandi õigustega. Midagi sellel saidil ei tõlgendata kui kaudset luba või õigust kasutada saidil kuvatud kaubamärki, logo või teenusemärki ilma omaniku eelneva kirjaliku loata
 2. Ainult enda isiklikuks, mitteäriliseks kasutamiseks võite teha järgmist:
  1. sisu hankimiseks, kuvamiseks ja vaatamiseks arvutiekraanil
  2. printige sisu üks eksemplar
 3. Te ei tohi muul viisil sisu reprodutseerida, modifitseerida, kopeerida, levitada ega ärilistel eesmärkidel kasutada ilma Swissgetaway kirjaliku loata.
 4. Tunnistate, et olete vastutav kogu veebisaidi kaudu esitatud sisu eest, sealhulgas sellise sisu seaduslikkuse, usaldusväärsuse, asjakohasuse, originaalsuse ja autoriõiguste eest. Te ei tohi veebisaidile üles laadida, levitada ega muul viisil avaldada sisu, mis (i) on konfidentsiaalne, varaline, vale, petlik, laimav, laimav, rõve, ähvardav, eraelu puutumatuse või avalikkuse õiguste rikkumine, intellektuaalomandi õiguste rikkumine, kuritarvitamine , ebaseaduslik või muul viisil vastuvõetamatu; (ii) võib kujutada endast kuritegu või soodustada seda, rikkuda ühe poole õigusi või muul viisil põhjustada vastutust või rikkuda seadusi; või (iii) võib sisaldada tarkvaraviirusi, poliitilist kampaaniat, ketikirju, masspostitusi või mis tahes vormis rämpsposti. Te ei tohi kasutada valet e-posti aadressi ega muud identifitseerivat teavet, esineda kellegi teise või üksusena või esineda muul viisil sisu päritolu osas. Te ei tohi veebisaidile üles laadida ärilist sisu.
 5. Kinnitate ja garanteerite, et omate või muul viisil kontrollite kõiki õigusi postitatavale sisule; et sisu on täpne; et teie poolt pakutava sisu kasutamine ei riku ühtegi käesolevate tingimuste sätet ega põhjusta kellelegi vigastusi; ja et hüvitate Swissgetawayle kõik teie esitatud sisust tulenevad nõuded.

Keelatud kasutamine

 1. Te ei tohi veebisaiti kasutada ühelgi järgmistest eesmärkidest:
  1. mis tahes viisil, mis põhjustab või võib põhjustada Veebisaidile kahju või takistab teiste isikute Veebisaidi kasutamist või nautimist;
  2. mis tahes viisil, mis on kahjulik, ebaseaduslik, ebaseaduslik, kuritarvitav, ahistav, ähvardav või muul viisil vastuväidetav või mis on vastuolus kohaldatavate seaduste, määruste, valitsuse korraldustega;
  3. autoriõigusega kaitstud sisu elektrooniliste koopiate valmistamine, edastamine või salvestamine ilma omaniku loata.

Registreerimine

 1. Peate veenduma, et registreerimisel või igal ajal esitatud üksikasjad on õiged ja täielikud.
 2. Peate meid viivitamatult teavitama kõigist muudatustest teie poolt registreerimisel esitatud andmetes, värskendades oma isikuandmeid, et saaksime teiega tõhusalt suhelda.
 3. Mõistlikel eesmärkidel või kui rikute neid tingimusi, võime teie registreerimise viivitamata peatada või tühistada.
 4. Võite oma registreerimise igal ajal tühistada, teatades sellest meile kirjalikult käesolevate tingimuste lõpus olevale aadressile. Kui teete seda, peate viivitamatult veebisaidi kasutamise lõpetama. Teie registreerimise tühistamine või peatamine ei mõjuta seadusega ette nähtud õigusi.

Lingid teistele veebisaitidele

 1. See veebisait võib sisaldada linke teistele saitidele. Kui pole sõnaselgelt öeldud, ei kuulu need saidid Swissgetaway ega meie sidusettevõtete kontrolli alla.
 2. Me ei võta endale vastutust selliste veebisaitide sisu eest ja loobume vastutusest nende kasutamisest tulenevate kahjude või kahjude eest.
 3. Sellele veebisaidile lingi lisamine teisele saidile ei tähenda, et saidid ise või need, kes neid kontrollivad, kinnitaksid.

Privaatsuspoliitika ja küpsiste poliitika

 1. Veebisaidi kasutamist reguleerivad ka meie privaatsuseeskirjad ja küpsiste eeskirjad, mis on käesolevates viidetes lisatud nendesse tingimustesse. Privaatsuspoliitika ja küpsiste kasutamise põhimõtete vaatamiseks klõpsake järgmist: https://www.swissgetaway.com/privacy ja https://www.swissgetaway.com/privacy.

Veebisaidi kättesaadavus ja lahtiütlemised

 1. Mis tahes veebirajatised, tööriistad, teenused või teave, mille Swissgetaway teeb veebisaidi kaudu kättesaadavaks ( Teenus) esitatakse "sellisena nagu see on" ja "vastavalt võimalusele". Me ei anna mingit garantiid, et teenuses ei esine defekte ja / või vigu. Seadusega lubatud maksimaalses ulatuses ei paku me mingeid (otseseid ega kaudseid) garantiisid teatud otstarbeks sobivuse, teabe täpsuse, ühilduvuse ja rahuldava kvaliteedi kohta. Swissgetaway ei ole kohustatud veebisaidil olevat teavet värskendama.
 2. Kuigi Swissgetaway teeb mõistlikke jõupingutusi, et tagada Veebisaidi turvalisus ja vaba vead, viirused ja muu pahavara, ei anna me sellega seoses mingit garantiid ja kõik Kasutajad vastutavad oma turvalisuse, oma isikuandmete ja arvutite eest.
 3. Swissgetaway ei vastuta Veebisaidi rikkumiste ega kättesaadavuse eest.
 4. Swissgetaway jätab endale õiguse muuta, peatada või lõpetada veebisaidi mis tahes osa (või kogu selle), sealhulgas (kuid mitte ainult) saadaolevad tooted ja / või teenused. Neid tingimusi kohaldatakse jätkuvalt veebisaidi mis tahes muudetud versiooni suhtes, kui ei ole sõnaselgelt öeldud teisiti.

Vastutuse piiramine

 1. Miski nendes tingimustes: (a) ei piira ega välista meie või teie vastutust surma või kehavigastuste eest, mis tulenevad meie või teie hooletusest, kui see on asjakohane; (b) piirata või välistada meie või teie vastutust pettuse või petliku valeandmete esitamise eest; või (c) piirata või välistada ühtegi meie või teie kohustust muul viisil, mis pole kohaldatava seaduse järgi lubatud.
 2. Kuivõrd veebisaiti ja sisu pakutakse tasuta, ei vastuta me teie ees mis tahes liiki kahjude või kahjude eest.
 3. Me ei vastuta teie ees võimalike kahjude eest, mis tulenevad mõistlikust kontrollist sõltumatutest sündmustest.
 4. Seadusega lubatud maksimaalses ulatuses ei võta Swissgetaway vastutust järgmise eest:
  1. mis tahes ärikahjumid, nagu kasumi, tulude, tulude, eeldatavate säästude, äri, lepingute, firmaväärtuse või ärivõimaluste kaotamine;
  2. mis tahes andmete, andmebaasi või tarkvara kadumine või rikkumine;
  3. mis tahes eriline, kaudne või kaudne kahju või kahju.

Kindral

 1. Te ei tohi käesolevate tingimuste kohaselt oma õigusi kellelegi teisele üle anda. Võime nende õiguste üleandmise käesolevate tingimuste alusel, kui usume, et teie õigusi see ei mõjuta.
 2. Me võime neid tingimusi aeg-ajalt muuta. Selliseid muudetud tingimusi kohaldatakse veebisaidi suhtes alates avaldamise kuupäevast. Kasutajad peaksid regulaarselt tingimusi kontrollima, et tagada tolleaegse versiooniga tutvumine.
 3. Need tingimused koos privaatsuspoliitika ja küpsiste poliitikaga hõlmavad kogu osapoolte vahel sõlmitud kokkulepet selle teemaga ning asendavad kõik eelnevad arutelud, kokkulepped või kokkulepped, mis võivad olla toimunud seoses tingimustega.
 4. 1999. aasta lepingute (kolmandate isikute õiguste) seadust ei kohaldata nende tingimuste suhtes ja ühelgi kolmandal isikul ei ole õigust rakendada ega tugineda nende tingimuste mis tahes sättele.
 5. Kui mõni kohus või pädev asutus leiab, et nende tingimuste mis tahes säte (või osa sellest) on kehtetu, ebaseaduslik või jõustamatu, loetakse see säte või osaline säte vajalikus ulatuses kustutatuks ja Nende tingimuste muude sätete kehtivust ja jõustatavust see ei mõjuta.
 6. Kui ei ole kokku lepitud teisiti, ei loeta osapoole viivitust, tegevust või tegevusetust mis tahes õiguse või õiguskaitsevahendi kasutamisel sellest või mis tahes muust õigusest või õiguskaitsevahendist loobumiseks.
 7. Käesolevat lepingut reguleerib ja tõlgendab see vastavalt Inglise ja Walesi seadustele ning kõik lepingust tulenevad vaidlused (sealhulgas lepinguvälised vaidlused või nõuded) kuuluvad Inglise ja Walesi kohtute ainupädevusse.

Swissgetaway üksikasjad

 1. Swissgetaway on Inglismaal ja Walesis registreeritud ettevõte registreeritud numbriga 7436595, registreeritud aadress on Crown House, 27 Old Gloucester Street, London, WC1N 3AX ja see haldab veebisaiti www.swissgetaway.com. Swissgetawayga saate ühendust võtta e-posti teel aadressil property @ swissgetaway. .com.